Jedná se o nízkorozpočtový pohřeb s minimálními náklady. Po domluvě je možné provést rozptyl s účastí pozůstalých.Sociální pohřeb
V naší pohřební službě je možné sjednat pohřeb s minimálními náklady a mít tak možnost důstojně se rozloučit s Vaším zesnulým při smutečním obřadu.Ekonomický pohřeb
Výběr pohřebního ústavu záleží výhradně na Vašem uvážení.

Upozornění

Výběr pohřebního ústavu záleží výhradně na Vašem uvážení. A to i v případě úmrtí v nemocnicích a to i tehdy, když jiná pohřební služba již zesnulého odvezla. Kvalita poskytovaných služeb a cenová úroveň se někdy značně liší, což nemusí odpovídat Vašim požadavkům.

Postup při úmrtí

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejprve zavolejte zdravotnickou záchranou službu, tel. 155, případně obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví „List o prohlídce mrtvého“, který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu. Převoz provede na zavolání naše nepřetržitá služba na tel. 604 221 737 nebo 739 684 973, v pracovní době též na tel. 603 831 021.

Přejete-li si, abychom zemřelého oblékli, připravte oblečení – obuv není nutná.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců?

S doklady, potřebnými pro vyřízení pohřbu (viz. odstavec níže), se dostavte do naší kanceláře na Lesním hřbitově v Písku.

Co od Vás potřebujeme k vyřízení pohřbu?

 • občanský průkaz zemřelého
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)
 • v případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu pohřbu s příslušným duchovním a pohřební službou

Informace o úředních záležitostech souvisejících s úmrtím

 • Úmrtní list bude zaslán na adresu objednavatele pohřbu matrikou městského (obecního) úřadu (dle místa úmrtí) do 30-ti dnů.
 • Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 1 týden ode dne konání obřadu v kanceláři  na Lesním hřbitově  v úřední době.
 • Urnu s ostatky je správa hřbitova povinna uskladňovat po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu. Uskladnění urny je bezplatné.
 • Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání bude potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list a svůj občanský průkaz.

Dle zákoníku práce přísluší zaměstnanci nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte zaměstnance a jeden den k účasti na pohřbu těchto osob
 • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na jeden den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.